Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

De openbare bekendmakingen van donderdag 3 juni. 

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Botterstraat 22, het vervangen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (ontvangen 27 mei 2021)
- Bovenmaatweg 2-68, het vervangen van de kozijnen in de voor- en zijgevel (ontvangen 25 mei 2021)
- Drafnalaantje 3, het plaatsen van een erfafscheiding (ontvangen 23 mei 2021)
- Herdersweg 7b, het wijzigen van de voorgevel (ontvangen 27 mei 2021)
- Jan Steenlaan 5, het plaatsen van een overkapping in het achtererf (ontvangen 25 mei 2021)
- Lamantijn 1, het vervangen/wijzigen van de kozijnen en deur in de voorgevel (ontvangen 31 mei 2021)
- Oud Bussummerweg 27, het plaatsen van twee paardenstallen met poetsruimte en opslag (ontvangen 25 mei 2021)
- Sloep 64, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (ontvangen 27 mei 2021)
- Talmastraat 21, het plaatsen van een airco unit aan de zijgevel (ontvangen 31 mei 2021)
- Van Hoorns Houtweg 6, het realiseren van een nokverhoging (ontvangen 21 mei 2021)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Gemeenlandslaan 57, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 25 mei 2021)
- Gooilandweg 214, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 27 mei 2021)
- Huizermaatweg 320, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 28 mei 2021)
- Jan van Galenstraat 80, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 21 mei 2021)
- Woensbergweg 5, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 28 mei 2021)

Op basis van deze kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Eierlanden 38, het vervangen van houten kozijnen door kunststof in de voorgevel (verzonden 31 mei 2021)
- Braam 20, het vervangen van houten kozijnen door kunststof kozijnen in de voorgevel (verzonden 31 mei 2021)
- Biggekruid 25, het wijzigen van de voorgevel (verzonden 31 mei 2021)
- Jan van Galenstraat 8, het uitbreiden van de woning aan de zijgevel (verzonden 20 mei 2021)
- Bremweg 4, het bouwen van een toegangspartij (verzonden 27 mei 2021)
- Van Houtenlaan 15, het vervangen van een kozijn in de voorgevel van de woning (verzonden 31 mei 2021)
- Sterreboslaan 1, het (laten) kappen van één eikenboom, drie douglas bomen, twee berken, één abies en één taxus (verzonden 25 mei 2021)
- Munnikplaat 60, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning (verzonden 25 mei 2021)
- Koers 29, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak en het plaatsen van een overkapping boven de voordeur (verzonden 25 mei 2021)
- Verdilaan 2, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 25 mei 2021)
- Treiler 24, het vervangen van golfplaten op het dak (verzonden 25 mei 2021)
- Piet Prinsstraat 43, het kappen van een esdoorn (verzonden 7 mei 2021)
- Albardastraat 3, het kappen van een eik (verzonden 31 mei 2021)
- Karel Doormanlaan 22, het kappen van een berk (verzonden 31 mei 2021)
- Antilope 17, het vervangen van houten kozijnen door kunststof kozijnen in de voorgevel (verzonden 31 mei 2021)
- De Drost 39, het plaatsen van kunststof kozijnen (verzonden 31 mei 2021)
- Ijsselmeerstraat 5b, het realiseren van een ijsbad (verzonden 26 mei 2021)
- Godelinde 1, het realiseren van een fietsenberging (verzonden 4 mei 2021)

Ingetrokken omgevingsaanvragen

- Albardastraat 5, het wijzigen van de voorgevel garage en het uitbouwen van de woning aan de achterzijde (verzonden 27 mei 2021)
- Amersfoortsestraatweg 180, het verlengen van de tijdelijke verleende omgevingsvergunning met kenmerk 2021/0175 (verzonden: 28 mei 2021)
- Middelgronden 88, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak en in het achterdakvlak (verzonden 1 juni 2021)

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact
opnemen via telefoonnummer 14 035.

Meer berichten