Afbeelding

Openbare bekendmakingen

do 9 sep 2021, 07:00 Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Rectificatie: verkeersbesluit plankaart 105 laadpalen

Vorige week is de publicatie van dit verkeersbesluit bekendgemaakt in de Omrooper. Deze bekendmaking bevatte onjuiste en onvolledige informatie. Daarom plaatsen wij hier nu een rectificatie.

Wij maken overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend dat het college van burgemeester en wethouder op 26 augustus 2021 het onderstaande verkeersbesluit heeft genomen. Het verkeersbesluit is op 2 september 2021 gepubliceerd in het Gemeenteblad (zie www.huizen.nl/bekendmakingen):

- Reserveren van openbare parkeerplaatsen uitsluitend voor het opladen van elektrische auto’s op 105 locaties.

Meer informatie over de locaties vindt u op: www.huizen.nl/elektrischrijden.

Burgemeester en wethouders hebben op deze procedure de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. Voorafgaand aan dit verkeersbesluit hebben zij een ontwerp-verkeersbesluit genomen, dat van 28 mei 2021 tot en met 8 juli 2021 ter inzage heeft gelegen. Belanghebbenden konden gedurende deze periode tegen het ontwerpbesluit mondeling of schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken. 

Tegen het verkeersbesluit kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Een beroepschrift bij de Rechtbank Midden-Nederland tegen het verkeersbesluit kan gedurende zes weken na de dag van de publicatie in het Gemeenteblad alleen nog worden ingediend door belanghebbenden die hun zienswijze tegen het ontwerp verkeersbesluit hebben ingediend en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij burgemeester en wethouders kenbaar hebben gemaakt. Meer informatie staat op www.huizen.nl/bekendmakingen.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Driftweg 18, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (ontvangen 6 september 2021)
- E. Ludenstraat 44, het realiseren van vier nieuwbouw woningen (ontvangen 30 juli 2021)
- Hooghuizenweg 2, het kappen van vier bomen in zij/voortuin (ontvangen 29 juli 2021)
- Kortenaerstraat 3a, het wijzigen van de bestemming, het plaatsen van een dakkapel en het wijzigen van de rechter zijgevel (ontvangen 28 juli 2021)
- Magdaleenweg 34, het aanbrengen van dakisolatie en het vervangen van de pannen (ontvangen 27 augustus 2021)
- Naarderstraat 42, het realiseren van een overkapping (ontvangen 18 augustus 2021)
- Salland 59 het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak op de tweede verdieping (ontvangen 1 september 2021)
- Sloep 50, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning (ontvangen 2 september 2021)
- Studiostraat 44, het wijzigen van een houten kozijn voor kunststof in de voorgevel (ontvangen 1 september 2021)
- Valkeveenselaan 4, het kappen van een beuk in het voorerf (ontvangen 25 augustus 2021)
- Vijfhoekstraat 8, het wijzigen van een bestaande dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 1 september 2021)
- Westkade 419, plaatsen van een overkapping (ontvangen 1 september 2021)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Alblas 7, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 26 augustus 2021)
- Jacob van Heemskerkstraat 8, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 30 juli 2021)
- Korte Langewijnseweg 9, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 31 augustus 2021)
- Nieuwe Bussummerweg 128, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 1 september 2021)
- Oostermeent-Noord 160, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 26 augustus 2021)
- Sloep 50, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 1 september 2021)
- Sparrenlaan 13, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 27 augustus 2021)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verleende vergunningen / genomen besluiten 

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Vissersstraat 26, het vernieuwen en isoleren van het dak en het plaatsen van zonnepanelen (verzonden 31 augustus 2021)
- Magdaleenweg 34, het aanbrengen van dakisolatie en vervangen van de pannen (verzonden 2 september 2021)
- Havenstraat 7a, het splitsen van het pand en herstelwerk aan de winkels en bovenliggende appartementen (verzonden 3 september 2021)
- Albardastraat 3, het verwijderen van een dragende muur (verzonden 2 september 2021)
- Koningin Wilhelminastraat 43, het vervangen en verbreden van de bestaande dakkapellen (verzonden 2 september 2021)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.