Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad.
Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar de website: www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link
‘authentieke versie (pdf)’.

Verkeersbesluit Bommetje

Vanwege het evenement ‘Bommetje’ van zaterdag 9 juli tot en met zaterdag 23 juli 2022 in de gemeente maken wij, overeenkomstig artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, het volgende bekend.

Afsluitingen rond dit evenement/festival
Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg - zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a., van de Wegenverkeerswet 1994 - is het gewenst om gedurende de bovengenoemde periode, de Mastspoor tussen de Vaarboom en de Havenstraat af te sluiten.

De afsluiting wordt gerealiseerd door het plaatsen van borden en afzettingen tijdens het evenement Bommetje, gedurende de voorbereiding en de afwikkeling.

Bezwaar
Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’.

Wegsleepregeling van 9 t/m 23 juli 2022
Auto’s die in het genoemde gebied staan kunnen worden weggesleept op grond van de wegsleepverordening. De wegsleepverordening wordt uitgevoerd als ‘laatste redmiddel’. Als het vanuit veiligheidsaspecten of algemeen belang noodzakelijk is om wegen of weggedeelten vrij te houden, wordt tot wegslepen overgegaan.

Is uw auto weggesleept?
De politie is op de hoogte van alle voertuigen die weggesleept zijn. Dus als u uw auto niet aantreft op de plaats waar u deze geparkeerd had, neem dan contact op met de politie. In het geval dat uw auto weggesleept is, kunt u deze weer ophalen bij Bergnet Autoberging BV, Stichtseweg 2 in Blaricum. U moet natuurlijk wel kunnen aantonen dat u eigenaar, houder of gemachtigde van het voertuig bent. U tekent daarvoor het ‘Afhaalformulier voor weggesleepte Voertuigen’ en ontvangt later thuis een besluit van het college. Hierin staan de wegsleepkosten vermeld en via de bijgevoegde acceptgiro kunt u de betaling voldoen. Is uw auto weggesleept neem dan contact op met de politie, tel. 0900-8844.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Boerensteeg 1, het plaatsen van dubbelglas (ontvangen 9 juni 2022)
- Ceintuurbaan 7, het plaatsen van een erfafscheiding (ontvangen 14 juni 2022)
- Crailoseweg 56, het kappen van een ceder (ontvangen 17 juni 2022)
- Havenstraat 35, het transformeren van een gebouw (ontvangen 16 juni 2022)
- Havenstraat 71, het plaatsen van een tijdelijk paviljoen t.b.v. bedrijfsrestaurant (ontvangen 9 juni 2022)
- Kamperzand 38, het wijzigen van de gevel (ontvangen 10 juni 2022)
- Rendier 43, het plaatsen van twee dakkapellen (ontvangen 10 juni 2022)
- Talmastraat 37, het wijzigen van de voorgevel (ontvangen 10 juni 2022)
- Zuiderweg 17, het realiseren van een dakhuisje (ontvangen 16 juni 2022)

Rectificatie (aanvragen omgevingsvergunning)
In de Omrooper van 9 juni jl. stond voor het adres Havenstraat - Oude Haven fase 3 de volgende aanvraag vermeld: ‘het ontwikkelen van twee bedrijfverzamelgebouwen’. Dit moet zijn:

- Havenstraat - hoek Rokerijweg, het ontwikkelen van twee bedrijfverzamelgebouwen (ontvangen 31 mei 2022)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Bies 13, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 12 april 2022)
- Lijzij 81, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 5 juni 2022)
- Nieuwe Bussummerweg 171, het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem (ontvangen 9 juni 2022)
- Tjonger 11, het slopen van een blokhut en het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 13 juni 2022)
- Valkeveenselaan 2a, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 14 juni 2022)
- Valkeveenselaan 3, het realiseren van een individueel gesloten bodemenergiesysteem (ontvangen 17 juni 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Hooghuizenweg 21, het plaatsen van een dakopbouw op de achterzijde (ontvangen 22 april 2022)
- ‘t Hardestraat 28, het plaatsen van een pergola en erfafscheiding in het zijerf (ontvangen 19 april 2022)

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Crailoseweg 116, het her-ontwikkelen van de Trappenberg (verzonden 14 juni 2022)
- Amersfoortsestraatweg 220, het realiseren van een uitbouw met een kelder (verzonden 14 juni 2022)
- Aristoteleslaan 121, het realiseren van een opbouw (verzonden 9 juni 2022)
- Havenstraat 18, het plaatsen van zonnepanelen in het achterdakvlak (verzonden 13 juni 2022)
- Beursweg 9, het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak van de woning (verzonden 16 juni 2022)
- Vissersstraat 26, het verbouwen en splitsen van de woning (verzonden 14 juni 2022)
- Donge 8, het realiseren van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 16 juni 2022)
- Havenstraat, hoek Ijsselmeerstraat, het plaatsen van een reclame-bouwbord (verzonden 13 juni 2022)
- Hooghuizenweg 23, het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning (verzonden 13 mei 2022)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.