Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Geluidsituatie Huizen inzichtelijk via website

Vanaf vandaag zijn op huizen.nl de geactualiseerde EU-geluidkaarten voor Huizen te vinden. Op een eenvoudige en interactieve manier is via een viewer te zien hoeveel geluid het wegverkeer maakt op de gevels van geluidgevoelige gebouwen (woningen, scholen, zorginstellingen, e.d.).

Geluidsituatie 2021

Het vaststellen van de geluidkaarten en het openbaar maken hiervan is een verplichting uit de Wet milieubeheer. We bekijken de geluidsituatie elke 5 jaar. Het vaststellen van de geluidkaarten is geen besluit waartegen zienswijzen kunnen worden ingediend. Het is uitsluitend bedoeld om de geluidsituatie vast te leggen en die informatie te delen met inwoners.

Het geluidmodel is in de afgelopen jaren verbeterd (o.a. aanpassingen rijlijnen, betere inschatting van de verkeersintensiteiten, e.d.). Hierdoor is het mogelijk dat het geluid op de gevels van geluidgevoelige gebouwen iets lager of hoger is dan in de vorige geluidkaart. Over het algemeen is de geluidsituatie in Huizen relatief goed en zijn er geen grote geluidknelpunten.

Actieplan geluid

De volgende stap is het actualiseren van het “Actieplan geluid 2018-2023”. In dit actieplan beschrijft de gemeente eventuele geluidknelpunten en de mogelijkheden om die knelpunten aan te pakken. Bij de totstandkoming van dit plan betrekken we de inwoners. Daarna zullen wij het actieplan openbaar maken en kunt u eventueel een zienswijze indienen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem contact op met de heer W. Menzel, tel. (035) 528 15 00, e-mail w.menzel@huizen.nl.

Zonder ontheffing geparkeerde voertuigen

Op de volgende openbare parkeerplaatsen staan voertuigen (personenauto’s) waarvan de respectievelijke eigenaars niet bereikbaar zijn voor de gemeente.

 • Kaap Hoornstroom ter hoogte van nr. 22 (71-JN-DP)
 • Parkeergarage Graaf Wichman (86-XB-XT)

De eigenaars overtreden hiermee de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 5:5) omdat beide personenauto’s niet in een rijtechnisch onvoldoende staat van onderhoud op de openbare weg geparkeerd mogen staan.

Daarom verzoekt de gemeente de eigenaars (of gemachtigden) om contact op te nemen met de gemeente via (035) 528 16 03. Als binnen één week na deze publicatie geen reactie is ontvangen, worden de voertuigen afgevoerd. De kosten voor het verwijderen van de voertuigen worden (later) op de eigenaars verhaald.

Ingekomen aanvragen vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Sterreboslaan 5, het kappen van een eik op het voorerf (ontvangen 24 juli 2022)
 • Valkenaarstraat 38, het plaatsen van een dakkapel in de zijdakvlakken (ontvangen 26 juli 2022)
 • Valkenaarstraat 70, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 21 juli 2022)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • Lamantijn 7, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 20 juli 2022)
 • Prinses Irenestraat 20, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 25 juli 2022)
 • Wijgert Kooijlaan 5, het intern strippen van de woning (ontvangen 22 juli 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

 • Havenstraat 35, het wijzigen van de functie naar wonen (ontvangen 16 juni 2022)
 • Nolenslaan 7, het wijzigen van de voor- en zijgevel (ontvangen 19 mei 2022)
 • Noorderweg 23a, het realiseren van een serre aan de zijgevel en het vergroten van de bestaande dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 17 juni 2022)

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Ericaweg 31a, het ophogen van een bestaande uitbouw, het plaatsen van een luifel en legaliseren en verbreden van de dakkapel aan de achterzijde (verzonden 26 juli 2022)
 • De Regentesse 89 2, het plaatsen van balkonbeglazing (verzonden 26 juli 2022)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Afbeelding
Gratis proefles GALM 55+ Algemeen 7 dec., 12:27
Afbeelding
Vacatures Algemeen 7 dec., 10:18
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 7 dec., 10:15
Afbeelding
Wijkavond voor bewoners Bovenmaten Algemeen 7 dec., 10:05
Afbeelding
Gemeente hijst mensenrechtenvlag Algemeen 7 dec., 10:04
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 7 dec., 09:56