Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar de website: www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Verkeersbesluit Beat Star Festival

Vanwege het evenement Beat Star Festival op zaterdag 8 oktober 2022 in de gemeente maken wij, overeenkomstig artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, het volgende bekend.

Afsluitingen rond dit evenement/festival
- Gooierhoofd: tussen de Zuiderzee en het parkeerterrein.

De afsluiting wordt gerealiseerd door het plaatsen van borden en afzettingen tijdens het Beat Star Festival, gedurende de voorbereiding, evenement en de afwikkeling.

Bezwaar
Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’.

Voorlopige voorziening
In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘voorlopige voorziening’.

Wegsleepregeling op 8 oktober 2022 
Auto’s die in het genoemde gebied staan kunnen worden weggesleept op grond van de wegsleepverordening. De wegsleepverordening wordt uitgevoerd als ‘laatste redmiddel’. Als het vanuit veiligheidsaspecten of algemeen belang noodzakelijk is om wegen of weggedeelten vrij te houden, wordt tot wegslepen overgegaan.

Is uw auto weggesleept?
De politie is op de hoogte van alle voertuigen die weggesleept zijn. Dus als u uw auto niet aantreft op de plaats waar u deze geparkeerd had, neem dan contact op met de politie, tel. 0900-8844. In het geval dat uw auto weggesleept is, kunt u deze weer ophalen bij Bergnet Autoberging BV, Stichtseweg 2 te Blaricum. U moet natuurlijk wel kunnen aantonen dat u eigenaar, houder of gemachtigde van het voertuig bent. U tekent daarvoor het ‘Afhaalformulier voor weggesleepte Voertuigen’ en ontvangt later thuis een besluit van het college. Hierin staan de wegsleepkosten vermeld en via de bijgevoegde acceptgiro kunt u de betaling voldoen.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Delfland 13, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 7 september 2022)
- Flevolaan 2, het kappen van een boom (ontvangen 8 september 2022)
- Lijzij 13, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 1 september 2022)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Meerpaal 6, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 1 september 2022)
- Rokerijweg 5, het slopen van gebouw 37 (ketelhuis) (ontvangen 7 september 2022)
- Vooronder 12, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 6 september 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Noorderweg 27, het renoveren, het plaatsen van een dakkapel en het wijzigen van kozijnen van het gemeentelijk monument (ontvangen 15 juli 2022)

Verleende vergunningen/ genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Biggekruid 29, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 6 september 2022)
- Noorderweg 23a, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 9 september 2022)
- Noordwal 9, het aankappen van een bestaande dakkapel op de tweede verdieping (verzonden 8 september 2022)
- Gooilandweg 227, het wijzigen en uitbreiden mondzorgpraktijk (verzonden 9 september 2022)
- Valkenaarstraat 38, het plaatsen van dakkapellen in het zijdakvlak (verzonden 8 september 2022)
- Ceintuurbaan 7, het plaatsen van een erfafscheiding (verzonden 8 september 2022)
- Frans Halslaan 2, het plaatsen van een dakhuisje (verzonden 6 september 2022)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via: omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Afbeelding
Gratis proefles GALM 55+ Algemeen 7 dec., 12:27
Afbeelding
Vacatures Algemeen 7 dec., 10:18
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 7 dec., 10:15
Afbeelding
Wijkavond voor bewoners Bovenmaten Algemeen 7 dec., 10:05
Afbeelding
Gemeente hijst mensenrechtenvlag Algemeen 7 dec., 10:04
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 7 dec., 09:56