Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Wij verwijzen u naar www.huizen.nl/bekendmakingen voor de formele bekendmaking. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvraag omgevingsvergunning
• E. Ludenstraat 3, het kappen van drie bomen (ontvangen 28 januari 2023)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
• Bies 25, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 31 januari 2023)
• Drossaardlaan 25, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 27 januari 2023)
• Kruin 8, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 30 januari 2023)
• Schokker 19, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 1 februari 2023)
• Wolfskamerstraat 10, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 26 januari 2023)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:

• Flevolaan 2, het vervangen van de beglazing in de linker- en achtergevel van een gemeentelijk monument (ontvangen 8 december 2022)

Verleende vergunningen/genomen besluiten 

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
• Karel Doormanlaan 85, het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak (verzonden 2 februari 2023)
• Boslaan 7, het plaatsen van zonnepanelen op het platte dak van een gemeentelijk monument (verzonden 30 januari 2023)
• Disselweg 24, het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achterdakvlak (verzonden 2 februari 2023)
• Huizermaatweg 610, het transformeren van een kantoorpand naar 18 appartementen en een bedrijfsruimte (gewijzigd gebruik); Gelijktijdig met de vergunning is ingestemd met het verlenen van een hogere waarde voor de toelaatbare geluidbelasting (in het kader van de Wet geluidhinder)  (verzonden 27 januari 2023)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van genoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.


Verkiezingen 15 maart 2023

Verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland en de leden van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Huizen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland in kieskring Haarlem en van de leden van het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht op woensdag 15 maart 2023 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Machtiging door digitale aanvraag volmachtbewijs
1. Op de website www.huizen.nl/verkiezingen zoekt u volmacht op. Voor beide verkiezingen kunt u inloggen met Digid.
2. Het verzoekschrift van de volmachtgever en volmachtnemer moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt.
4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 30 januari 2023 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.
5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
6. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs
1. Bij de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt.
4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 30 januari 2023 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.
5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
6. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

C. Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht. Nadere inlichtingen worden verstrekt door Burgerzaken.


Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Huizen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland in kieskring Haarlem en van de leden van het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht op woensdag 15 maart 2023 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in het waterschap. 

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Digitale aanvraag
1. U zoekt op de pagina www.huizen.nl/verkiezingen naar de aanvraag kiezerspas.
2. U logt in met Digid en vraagt de kiezerspas aan. Uw verzoek moet uiterlijk 10 maart zijn ingediend.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging wordt de kiezerspas aan u toegestuurd.

B. Schriftelijke aanvraag
1. Bij de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

C. Mondelinge aanvraag
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur de stempas over te leggen bij van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. Nadere inlichtingen worden verstrekt door Burgerzaken.

Verplichting werkgever

De burgemeester van Huizen herinnert in verband met de op woensdag 15 maart 2023 te houden van de leden van provinciale staten van Noord-Holland in kieskring Haarlem en van de leden van het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan de onderstaande bepalingen van de Kieswet.

1. Volgens artikel J 10 van de Kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iedere stemgerechtigde werknemer, die bij hem/haar in dienstbetrekking is, gelegenheid ontvangt om aan de verkiezingen deel te nemen, voor zover hij/zij dat niet buiten zijn/haar werkuren kan doen en mits de kiezer niet meer dat twee uur verhinderd is zijn/haar arbeid te verrichten.         
                 
2. Op grond van artikel Z 9 van de Kieswet wordt de werkgever die de hierboven vermelde, hem/haar opgelegde verplichting niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van de tweede categorie.         

Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 11 apr, 08:17
Afbeelding
Onderzoek naar communicatievoorkeuren inwoners Huizen Algemeen 11 apr, 08:16
Afbeelding
HuizenDuurzaam zoekt een organisator en energiecoaches Algemeen 11 apr, 08:15
Afbeelding
TenneT houdt een inloopbijeenkomst over onderzoek naar hoogspanningsverbinding Algemeen 11 apr, 08:13
Afbeelding
Maaien en zaaien Algemeen 11 apr, 08:12
Afbeelding
Opnieuw zonnebrandpaal op Zomerkade Algemeen 11 apr, 08:10