Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Wij verwijzen u naar www.huizen.nl/bekendmakingen voor de formele bekendmaking. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Verkeersbesluit

Wij maken overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend dat het volgende besluit vanaf 23 februari 2023 ter inzage ligt voor een periode van zes weken:

- Het plaatsen van elektrische oplaadpunten aan de IJsselmeerstraat 1

Inzage en vragen
U kunt het besluit met bijlagen inzien bij het klantencontactpunt van het gemeentehuis. U vindt alle contactgegevens op deze pagina en op www.huizen.nl/bekendmakingen..

Heeft u vragen over het verkeers- of intrekkingsbesluit? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 035. Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘Bezwaar’.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
• Biggekruid 2, het wijzigen van de voorgevel (ontvangen 12 februari 2023)
• Bovenlangewijnseweg 4, het kappen van bomen (ontvangen 14 februari 2023)
• Dr. A. Plesmanlaan 2, het plaatsen van een poort en hekwerk (ontvangen 11 februari 2023)
• Frans Halslaan 25, het kappen van drie bomen (ontvangen 12 februari 2023)
• Friesewal 31, het uitbreiden van de zijkant van de woning (ontvangen 11 februari 2023)
• Hulweg 14, het plaatsen van twee dakkapellen in het voordakvlak en het wijzigen van de voorgevel (ontvangen 11 februari 2023)
• Kamperzand 30, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 9 februari 2023)
• Karel Doormanlaan 51, het plaatsen van een dakopbouw (ontvangen 15 februari 2023)
• Loefzij 128, het verwijderen van een draagmuur (ontvangen 10 februari 2023)
• Noorderweg 27, het plaatsen van voorzetramen (ontvangen 10 februari 2023)
• Noorderweg 6, het vervangen van de voegen van de zijgevel (ontvangen 9 februari 2023)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
• Biggekruid 43, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 10 februari 2023)
• E. Ludenstraat 3, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 15 februari 2023)
• Gooilandweg 122, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 10 februari 2023)
• Gooilandweg 232, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 16 februari 2023)
• Loefzij 56, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 17 februari 2023)
• Narcisstraat 38, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 16 februari 2023)
• Radiolaan 39, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 16 februari 2023)

Melding brandveilig gebruik
• Graaf Wichman 5, het brandveilig gebruiken van het pand (ontvangen 10 februari 2023)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of
‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:

• Lindenlaan 48, het realiseren van een dakterras en het aanbrengen van gevelbekleding (ontvangen 6 januari 2023)

Verleende vergunningen/genomen besluiten 

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
• De Haar 14, het uitbouwen van de bestaande dakopbouw (verzonden 16 februari 2023)
• Vissersstraat 92, het plaatsen van zonnepanelen op een gemeentelijk monument (verzonden 14 februari 2023)
• Kroos 22, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 16 februari 2023)
• Look 34, het wijzigen van de voorgevel (verzonden 16 februari 2023)
• Havenstraat 302, het plaatsen van een tijdelijke sanitair unit (van 1 mei 2023 t/m 14 september 2023) (verzonden 10 februari 2023)
• Diverse locaties, het kappen van diverse bomen in de openbare ruimte (verzonden 14 februari 2023)
• Biggekruid 2, het wijzigen van de voorgevel (verzonden 14 februari 2023)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Wet milieubeheer 

Melding Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders van Huizen maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen voor:

• Botterstraat 7; beëindiging van de activiteiten;
• Ambachtsweg 52; het realiseren van een autowasstraat met stofzuigplein;
• Lage Laarderweg 11; het plaatsen van een ondergrondse propaantank. De propaantank kan niet voldoen aan de veiligheidsafstand uit het Activiteitenbesluit en mag niet geplaatst worden;
• Oostermeent-Zuid 48; de verandering van een Albert Heijn Supermarkt;
• Nabij Randweg 4; de realisatie van een busremise.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze bedrijven hoeven geen vergunning aan te vragen, omdat voor hen landelijk vastgestelde voorschriften gelden.

Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar te maken. Desgewenst kunt u de stukken inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Huizen.

Afbeelding
Informatiebijeenkomst voor senioren over cybercriminaliteit Algemeen 22 feb, 10:07
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 22 feb, 10:04
Afbeelding
Jaarlijkse kolkenreiniging Algemeen 22 feb, 09:59
Afbeelding
Inloopbijeenkomst oost-west as op 6 maart Algemeen 22 feb, 09:59
Afbeelding
Straatgesprek energiebesparing Algemeen 22 feb, 09:58
Afbeelding
Vacatures Algemeen 22 feb, 09:56