Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Wij verwijzen u naar www.huizen.nl/bekendmakingen voor de formele bekendmaking. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Het betreft:

Naam        Geboortedatum         Adres
T. Zahlada              01-03-1969        Labradorstroom 75
Y. Yevdokymenko       23-03-2005       Labradorstroom 75
D. Popova             08-12-1985         Vliegheiweg 11
M. Popova      30-11-2010         Vliegheiweg 11

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14 035 of mail naar gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Zonder ontheffing geparkeerde voertuigen

Op de volgende openbare parkeerplaats staat een voertuig (personenauto) langdurig geparkeerd waarvan de eigenaar niet meer bereikbaar is voor de gemeente:

• Goethehof (PN-XF-28)

Daarom verzoekt de gemeente eventuele rechthebbenden om contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer: (035) 528 16 03. Als binnen één week na deze publicatie geen reactie is ontvangen, wordt het voertuig afgevoerd. De kosten voor het verwijderen van het voertuig wordt (later) op de eigenaar verhaald.

Verkeersbesluiten


Verkeersbesluit Koningsdag

In verband met de jaarlijkse viering van Koningsdag op donderdag 27 april 2023 maken wij bekend dat het
verkeersbesluit voor iedereen te bekijken is bij het Klantcontactpunt (centrale receptie) van het gemeentehuis:

1. Afsluitingen rond het evenement ‘Koningsdag’:
• De zijstraten tussen de Havenstraat en de Meentweg/Tuinstraat;
• Parkeerterrein Naarderstraat tussen het Prins Bernhardplein en De Ruyterstraat;
• De Kerkstraat tussen het Prins Bernhardplein en het Oude Raadhuisplein;
• De Raadhuisstraat tussen de Havenstraat en de Kerkstraat;
• De Voorbaan tussen de Havenstraat en het Oude Raadhuisplein;
• De Voorbaan tussen Waterstraat en Havenstraat;
• De Achterbaan tussen de Havenstraat en het Oude Raadhuisplein;
• Oude Raadhuisplein;
• De Lindenlaan tussen het Oude Raadhuisplein en de Meentweg;
• De Kerkstraat tussen het Oude Raadhuisplein en de Meentweg;
• De Meentweg tussen de Kerkstraat en de ventweg Gooilandweg;
• De ventweg Gooilandweg tussen de Melkweg en de E.Ludenstraat;
• Plein 2000;
• Parkeerterrein gemeentehuis;
• Ventweg Graaf Wichman tussen de rotonde E. Ludenstraat en de hoofdingang gemeentehuis.

2. Instellen van een stopverbod van 0.00 uur tot 24.00 uur op:
• E. Ludenstraat (noordzijde): tussen de ventweg Gooilandweg en de Kronenburgerstraat;
• Verbindingsweg (west-en oostzijde): tussen de Meentweg en de Kerkstraat;
• Melkweg (noordzijde): tussen de ventweg Gooilandweg en de Valkenaarstraat;
• De stopverboden worden gerealiseerd door het plaatsen van de borden E2 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (1990).

De afsluitingen en stopverboden worden met borden aangegeven.

Bezwaar indienen? Lees verder onder de kopjes ‘Bezwaar’ en ‘Voorlopige voorziening’.

Wegsleepregeling
Auto’s die in het hierboven genoemde gebied staan kunnen worden weggesleept op grond van de wegsleepverordening. De wegsleepverordening wordt uitgevoerd als ‘laatste redmiddel’. Als het vanuit veiligheidsaspecten of algemeen belang noodzakelijk is om wegen of weggedeelten vrij te houden, wordt tot wegslepen overgegaan.

Is uw auto weggesleept?
De politie is op de hoogte van alle voertuigen die weggesleept zijn. Dus als u uw auto niet aantreft op de plaats waar u deze geparkeerd had, neem dan contact op met de politie. In het geval dat uw auto weggesleept is, kunt u deze weer ophalen bij Bergnet Autoberging BV, Stichtseweg 2 in Blaricum. U moet natuurlijk wel kunnen aantonen dat u eigenaar, houder of gemachtigde van het voertuig bent. U tekent daarvoor het ‘Afhaalformulier voor weggesleepte Voertuigen’ en ontvangt later thuis een besluit van het college. Hierin staan de wegsleepkosten vermeld en via de bijgevoegde acceptgiro kunt u de betaling voldoen. Is uw auto weggesleept? Neem dan contact op met de politie, tel. 0900-8844.

Verkeersbesluit 4 mei herdenking

Vanwege de jaarlijkse 4 mei herdenking maken wij bekend dat de verkeersbesluiten voor iedereen ter inzage liggen bij het Klantcontact punt (centrale receptie) van het gemeentehuis:

Afsluitingen rond dit evenement van 18.00 t/m 21.00 uur:
De volgende straten worden afgesloten;
• Naarderstraat ter plaatse van de Ruyterstraat (verkeer kan wel de Ruyterstraat in);
• Ceintuurbaan ter plaatse van de Arie de Waalstraat (zodat verkeer wel de Arie de Waalstraat in kan);
• Havenstraat ter plaatse van de voetgangersoversteek Kerkstraat (zodat verkeer vanuit de Havenstraat wel de Kerkstraat in kan);
• Julianastraat ter hoogte van het Prins Bernhardplein.

De afsluitingen worden met borden aangegeven. Bezwaar indienen? Lees verder onder de kopjes ‘Bezwaar’ en ‘’Voorlopige voorziening’.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
• Bovenlangewijnseweg 6, het kappen van een boom (ontvangen 28 februari 2023)
• Crailoseweg 117, het plaatsen van een bijgebouw (ontvangen 25 februari 2023)
• Kastanjelaan 3, het omkappen van boom (ontvangen 23 februari 2023)
• Logger 18, het realiseren van een dakopbouw en het vergroten van het bestaande balkon (ontvangen 24 februari 2023)
• Meentweg 34, het reinigen van de gevels en het vernieuwen van de voegen (ontvangen 27 februari 2023)
• Nieuwe Bussummerweg 171, het realiseren van een toegangspoort (ontvangen 28 februari 2023)
• Nieuwe Bussummerweg 79, het realiseren van een zolder- en badkamerverbouwing (ontvangen 28 februari 2023)
• Radiolaan 20, het realiseren nokverhoging achterdakvlak (ontvangen 21 februari 2023)
• Crailoseweg 116, wijziging op de reeds verleende omgevingsvergunning (1 maart 2023)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Verleende vergunningen/genomen besluiten 

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
• Dr. de Visserlaan 27, het kappen van een berk op het achtererf (verzonden 2 maart 2023)
• Crailoseweg 116, het verplaatsen van een telecommast (verzonden 28 februari 2023)
• Frans Halslaan 25, het kappen van drie bomen (verzonden 28 februari 2023)
• Vossestaart 1, het plaatsen van een buitenunit (verzonden 2 maart 2023)
• Drossaardlaan 25, het vervangen en vergroten van een kozijn in de voorgevel (verzonden 2 maart 2023)
• Museumlaan 1, het kappen van twee bomen (verzonden 28 februari 2023)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Afbeelding
Agenda raad Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Laatste maand om energietoeslag aan te vragen Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Blauwe Vlag voor gemeentehaven Huizen Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Vacatures Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Nationale beweegweek voor ouderen Algemeen 23 mei, 09:00