Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Dit is een webpagina op www.officielebekendmakingen.nl. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvraag vergunning onder de Omgevingswet 2024
- Biggekruid 51, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (ontvangen 3 april 2024)
- Botterstraat 15, het wijzigen van de dakconstructie van het bijgebouw (ontvangen 30 maart 2024)
- Eierlanden 31, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (ontvangen 2 april 2024)
- Krib 15, het vervangen van houten kozijnen door kunststof (ontvangen 2 april 2024)
- Lis 70, het kappen van een acacia op de erfgrens op het achtererf (ontvangen 2 april 2024)
- Schaepmanlaan 7, het aanleggen van een in-/ uitrit (ontvangen 2 april 2024)
- Stam 33, het vervangen van houten kozijnen en gevelbekleding door kunststof (ontvangen 1 april 2024)
- Talmastraat 21, het vervangen van de kozijnen aan de woning (ontvangen 1 april 2024)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKING VAN HET OMGEVINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Omgevingswet is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Hellingstraat 3a, het vervangen dakkapel zijgevel (ontvangen 9 februari 2024)
- Thorbeckestraat 14, het aanleggen van een in-/uitrit (ontvangen 9 februari 2024)

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Verleende vergunning onder de Omgevingswet 2024
- Aristoteleslaan 2, het kappen van twee bomen t.b.v. HOV Huizen (verzonden 2 april 2024)
- Jacob van Heemskerkstraat 23, het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak (verzonden 4 april 2024)
- Lis 70, het kappen van een acacia op de erfgrens op het achtererf (verzonden 4 april 2024)
- Twijg 10, het uitbreiden van de bestaande dakkapel (verzonden 2 april 2024)

Bezwaar
Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening
In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken
Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Afbeelding
Agenda raad Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Laatste maand om energietoeslag aan te vragen Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Blauwe Vlag voor gemeentehaven Huizen Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Vacatures Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Nationale beweegweek voor ouderen Algemeen 23 mei, 09:00