Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Dit is een webpagina op www.officielebekendmakingen.nl. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunnin
- Beethovenlaan 7, het kappen van een vliegden op het voorerf (ontvangen 7 oktober 2023)
- Crailoseweg 61, het aanleggen van twee padelbanen en het kappen van 2 dennen, 2 eiken en 1 spar (ontvangen 10 oktober 2023)
- Ellertsveld / Enkhuizerzand, het kappen van een wilg (ontvangen 10 oktober 2023)
- Ellertsveld / Enkhuizerzand, het plaatsen van 28 tijdelijke wooneenheden en ondersteunende voorzieningen en het realiseren van een in-/ uitrit (ontvangen 10 oktober 2023)
- Gooierserf 218, het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak (ontvangen 12 oktober 2023)
- Loefzij 99, het realiseren van een houten carport (ontvangen 7 oktober 2023)
- Twickel 7, het wijzigen van de voorgevel (ontvangen 6 oktober 2023 )
- Valkenaarstraat 99, het kappen van een kastanjeboom op het voorerf (ontvangen 17 juli 2023)
- Zeeweg 1, het plaatsen van een zwembad (ontvangen 10 oktober 2023)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

Het verwijderen van asbesthoudende materialen:
- Monnickskamp 22 (ontvangen 6 oktober 2023)
- Thorbeckestraat 5 (ontvangen 9 oktober 2023)
- Want 30 (ontvangen 9 oktober 2023)
- Weideweg 19 (ontvangen 10 oktober 2023)
- Westkade 33 (ontvangen 6 oktober 2023)
- Wikke 38 (ontvangen 9 oktober 2023)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Eem 46 , het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 12 oktober 2023)
- Valkenaarstraat 20, het vervangen van de kozijnen en het plaatsen van een dubbele deur in het gemeentelijk monument (verzonden 10 oktober 2023)
- Havenstraat 6a, het wijzigen (samenvoegen) van de winkelruimte en het realiseren van een appartement boven de winkel (verzonden 5 oktober 2023)
- Muiderzand 36, het wijzigen van de gevelbekleding (verzonden 5 oktobere 2023)
- Gooilandweg 217, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (verzonden 9 oktober 2023)
- Valkenaarstraat 99, het kappen van een kastanjeboom op het voorerf (verzonden 12 oktober 2023)
- Platohof 19, het kappen van een den (verzonden 9 oktober 2023)

Bezwaar
Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening
In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken
Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

De burgemeester van Huizen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2023 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland en/of bij volmacht te stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Stemmen met een kiezerspas

A. Digitale aanvraag

1. Op www.huizen.nl/verkiezingen klikt u op: Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)
2. U logt in met DigiD en vraagt de kiezerspas aan. Uiterlijk vrijdag 17 november 2023 moet dit verzoek zijn ingediend.
3. De aanvraag wordt niet goedgekeurd, wanneer de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
4. Bij goedkeuring wordt de kiezerspas aan u toegestuurd.                

B. Schriftelijke aanvraag
1. Bij burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift, en de stempas (als deze al is verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 17 november 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet goedgekeurd, wanneer de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of als kiezer in het buitenland per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
4. Bij goedkeuring van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

C. Mondelinge aanvraag
1. De kiezer dient na ontvangst van de stempas, uiterlijk op dinsdag 21 november 2023, 12.00 uur de stempas over te leggen bij burgerzaken van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet goedgekeurd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of als kiezer in het buitenland per per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
3. Bij goedkeuring van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Stemmen bij volmacht
A. Machtiging digitale aanvraag volmachtsbewijs
1. Op www.huizen.nl/verkiezingen klikt u op: Iemand anders laten stemmen (volmacht). Vervolgens logt u in met DigiD.
2. Het verzoekschrift van de volmachtgever en de volmachtnemer moet uiterlijk op vrijdag 17 november 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 9 oktober 2023 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.
5. Bij goedkeuring van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
6. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtsbewijs
1. Bij van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 17 november 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is goedkeuring van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
4. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.
5. Bij goedkeuring van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
6. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.


C. Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daarvoor de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
4. Ook moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Afbeelding
Agenda raad Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Laatste maand om energietoeslag aan te vragen Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Blauwe Vlag voor gemeentehaven Huizen Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Nationale beweegweek voor ouderen Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Vacatures Algemeen 23 mei, 09:00